Impost sobre Determinats Serveis Digitals

Amb vigència a partir de l’2021.01.16 es crea l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals. Es tracta d’un impost indirecte compatible amb l’IVA que grava determinats serveis digitals.

S’analitzen en aquesta novetat els elements principals de la mateixa.

NATURALESA I OBJECTE

L’impost es configura com un tribut de caràcter indirecte que grava les prestacions de determinats serveis digitals en què hi hagi intervenció d’usuaris situats en el territori d’aplicació de l’impost. Per tant, únicament té per objecte aquells serveis que no poden existir en la seva forma actual sense la implicació dels usuaris.

Es tracta d’un impost compatible amb l’IVA i que no queda comprès en els convenis de doble imposició. A més, a l’ésser creat de forma unilateral, la seva naturalesa és provisional, és a dir, fins a l’entrada en vigor de la legislació que sobre aquesta matèria s’adopti a nivell internacional.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’impost s’aplica en tot el territori nacional, sense perjudici de les especialitats previstes per als règims forals.

FET IMPOSABLE

Estan subjectes a l’impost les prestacions de serveis digitals realitzades en el territori d’aplicació pels contribuents de la mateixa. En particular, l’impost grava:

 • els serveis de publicitat en línia: inclusió, en una interfície digital, de publicitat dirigida als usuaris d’aquesta interfície;
 • els serveis d’intermediació en línia: interfícies digitals multifacètiques que permetin als seus usuaris localitzar altres usuaris i interactuar amb ells, o fins i tot facilitar lliuraments de béns o prestacions de serveis subjacents directament entre aquests usuaris;
 • els serveis de transmissió de dades: venda, cessió o transmissió de les dades recopilades sobre els usuaris, que hagin estat generats per activitats desenvolupades per aquests últims a les interfícies digitals.

Com a l’impost només es subjecten les prestacions de serveis digitals vinculades amb el territori d’aplicació, el que passa quan hi ha usuaris d’aquests serveis situats en aquest territori, és la pròpia norma la que delimita, a través de regles específiques i per a cada un els serveis digitals, el lloc de realització, que com a regla general, ve determinat per on es troba el dispositiu pel qual s’accedeix; també es regula el què s’entén per usuari situat en el territori (L 4/2020 art.7).

En cap cas s’inclouen dins el fet imposable de l’impost (supòsit de no subjecció), el transport de senyals de comunicació a què es refereix la Llei general de telecomunicacions (L 9/2014), les activitats minoristes de comerç electrònic, ia més ( L 4/2020 art.6):

 • Els serveis d’intermediació de les plataformes quan l’únic o principal servei proporcionat sigui la de subministrar continguts digitals o prestar serveis de comunicació o mitjans de pagament.
 • Les prestacions de serveis financers prestats per entitats financeres regulades, així com la transmissió de dades realitzades per aquestes entitats.
 • Les prestacions de serveis entre entitats que formin part d’un grup amb una participació directa o indirecta de el 100%.

La substància jurídica i econòmica de l’operació, determina si un proveïdor ven béns o serveis en línia per compte propi o presta serveis d’intermediació.

SUBJECTE PASSIU

Les persones jurídiques i les entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició, qualsevol que sigui el seu lloc de residència, seran contribuents de l’impost quan, a l’inici de el període de liquidació, reuneixin els següents requisits :

a) Que l’import net de la seva xifra de negocis en l’any natural anterior superi els 750 milions d’euros; i

b) Que l’import total d’ingressos derivats de prestacions de serveis digitals subjectes a l’impost, un cop aplicades les regles previstes per a la determinació de la base imposable, corresponents a l’any natural anterior, superi els 3 milions d’euros. A l’efecte de determinar el compliment d’aquest llindar, per al període comprès entre el 2021.01.16 -entrada en vigor de la norma- i el 2021.12.31, resulten d’aplicació les regles previstes per la L 4/2020 disp.trans.única.

En tot cas, les entitats que pertanyin a un grup mercantil, apliquen els referits llindars en relació als imports imputables a tot el grup.

MERITACIÓ

L’impost s’acredita per cada prestació de servei quan es prestin, executin o efectuïn les operacions gravades.

No obstant això, en les operacions que originin pagaments anticipats a la realització de el fet imposable, l’impost es merita en el moment de l’cobrament total o parcial de l’preu, pels imports efectivament percebuts

BASE IMPOSABLE

La base imposable de l’impost està constituïda per l’import dels ingressos, exclosos l’IVA o altres impostos equivalents, obtinguts pel contribuent per cadascuna de les prestacions de serveis digitals subjectes a l’impost, realitzades en el territori d’aplicació de la mateixa.

A l’efecte de calcular la base s’estableixen unes regles per poder gravar exclusivament la part dels ingressos que es correspon amb usuaris situats en el territori aplicació de l’impost en relació amb el total d’usuaris (L 4/2020 art.10.2).

Quan l’import de la base imposable no resulti conegut en el període de liquidació, el contribuent ha de fixar-lo provisionalment en base a criteris fundats, sense perjudici de la seva posterior regularització una vegada conegut l’import final.

TIPUS DE GRAVAMEN

L’impost s’acredita per cada prestació de servei gravada a un tipus de el 3 per cent.

GESTIÓ DE L’IMPOST

El període de liquidació de l’impost coincideix amb el trimestre natural, i el contribuent de presentar la corresponent autoliquidació i ingressar el deute tributari en el lloc, forma i terminis que s’estableixi per ordre de l’Ministeri d’Hisenda.

Les autoliquidacions corresponents als períodes de liquidació de l’segon i tercer trimestre del l’any 2020, així com l’ingrés del deute tributari, no s’exigiran abans de l’2020.12.20 (L 4/2020 art.disp.final 4a).

En tot cas, els contribuents estan subjectes a les obligacions formals previstes per la L 4/2020 art.13 i el seu incompliment no només pot constituir infracció de les previstes per la LGT, sinó que es recull una infracció específica per la mateixa norma de l’impost (L 4/2020 art.15.2).

 


Sense comentaris per "Impost sobre Determinats Serveis Digitals"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.