Contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

La Llei 11/2020, de 18 de setembre que ha entrat en vigor recentment, regula la moderació de rendes en els contractes de lloguer o arrendament d’habitatge.

La Llei 11/2020, de 18 de setembre que ha entrat en vigor recentment, regula la moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge quan aquesta estigui destinat a residència permanent de l’arrendatari i es trobi en àrea declarada amb mercat d’habitatge tens.

Aquest règim de contenció de rendes s’instrumenta mitjançant l’aplicació de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges.

Per a l’aplicació d’aquestes mesures de contenció han de concórrer les següents circumstàncies:

  • Que l’habitatge arrendat sigui destinat a residència permanent de l’arrendatari.
  • Que l’habitatge arrendat estigui situada en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d’habitatge tens.

Amb l’aplicació de la nova llei s’ha de tenir en compte, principalment que:

  • El preu de l’habitatge acordat en el nou contracte de lloguer no pot superar el preu estipulat en el contracte anterior (si va ser signat en els últims cinc anys).
  • Si aquest contracte preveu una renda superior a la de l’Índex de Referència de l’Lloguer de la Generalitat (pot consultar-ho a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya), el propietari ha de reduir la renda perquè s’ajusti a la valor oficial.

Queden exclosos de l’aplicació d’aquesta llei els contractes d’arrendament d’habitatge subjectes a règims especials de determinació de la renda, i en tot cas els contractes d’arrendament subscrits abans de l’1 de gener de 1995, els que tenen per objecte habitatges subjectes a un règim de protecció oficial, els que tenen per objecte habitatges integrats en xarxes públiques d’habitatges d’inserció o de mediació per al lloguer social o en el Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, els de caràcter assistencial i els que es subscriguin d’acord amb les disposicions legals aplicables a l’lloguer social obligatori.

També es regula el procediment per a la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens, l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, el règim de contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, el sistema d’actualització de la renda dels contractes, de les despeses generals i de serveis individuals i de les obres de millora, sotmesos a aquesta llei.

Cal assenyalar que en totes les ofertes d’arrendament d’habitatges ubicats en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d’habitatge tibant cal informar de l’aplicació de la valor que correspongui d’l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges i, si escau, de l’import de la renda de l’últim contracte d’arrendament vigent en aquest mateix habitatge, degudament actualitzada.

En els habitatges arrendats amb subjecció a el règim de contenció de rendes regulat per aquesta llei, el cobrament per l’arrendador de rendes que sobrepassin els límits establerts per la llei dóna dret a l’arrendatari a obtenir la restitució de les quantitats abonades en excés, amb meritació de l’ interès legal de diners, incrementat en tres punts.

Es determina que les demandes judicials que tinguin per objecte la determinació de la renda i el reemborsament de quantitats pagades en excés en contractes d’arrendament d’habitatge subjectes a règim de contenció de rendes regulat per aquesta llei es resolen en judici verbal, amb independència de la quantia.

El règim de control i el règim sancionador aplicables als supòsits d’incompliment d’aquesta llei són els que determina la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de el dret a l’habitatge, que també es modifica pel que fa als articles 124 i 125 .


Sense comentaris per "Contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.