ERTE vinculat al COVID-19

Responem a les preguntes més freqüents en relació amb els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE) fruit del COVID-19.

¿Què és un ERTE?

Un “Expediente Temporal de Regulación de Empleo” és una autorització temporal per a suspendre els contractes de treball durant un temps determinat o reduir la jornada laboral dels treballadors. És a dir, és un instrument pensat per a superar crisis temporals d’empreses i autònoms.

Les persones afectades per un ERTE continuen vinculades a l’empresa però no cobren de la mateixa, no obstant, passen a percebre la prestació d’atur. Tanmateix, no generen dret a pagues extra, ni vacances durant el temps que romanen fora dels seus llocs de treball.

El nou reial decret llei 8/2020 de 17 de març ha previst mesures per flexibilitzar l’adopció d’ERTE com a causa de força major.

En quins supòsits es pot tramitar un expedient de regulació d’ocupació per causa de  FORÇA MAJOR ?

Els supòsits legals per a accedir a un expedient de regulació d’ocupació per a causa de força major com a conseqüència del COVID-19 són:

 • Suspensió o cancel·lació d’activitats.
 • Tancament de locals d’afluència pública.
 • Restriccions en el transport públic i mobilitat persones i mercaderies.
 • Manca de subministraments que impedeixin desenvolupar l’activitat.
 • Situacions urgents degudes al contagi de la plantilla.
 • Situacions per adopció de mesures d’aïllament.

Poden les empreses que no compleixen els requisits anteriors tramitar un ERTE?

Sí que ho poden fer, però no per causa de força major. Ho hauran de tramitar per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i no gaudiran d’algunes de les mesures flexibilitzadores aprovades en el nou reial decret llei.

Com  puc  tramitar  un  expedient  de  regulació  d’ocupació?  Es  pot  tramitar telemàticament?

Hem de distingir entre el procediment per força major i el que sigui per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

En els casos de força major, es podrà sol·licitar directament a l’autoritat laboral que ho acceptarà en un termini de cinc dies amb efectes retroactius a la data de la causa.

En els casos que no es puguin entendre de força major, l’empresari haurà d’obrir un període de consultes amb una comissió representativa dels treballadors.

La comissió representativa haurà d’estar constituïda en un termini improrrogable de 5 dies. Així mateix, el període de consultes entre l’empresa i la representació de les persones treballadores no excedirà del termini de set dies. L’ERTE començarà a tenir efectes des de la data de l’acord entre la comissió representativa dels treballadors i l’empresa.

 En tots els casos els procediments de regulació d’ocupació sí que es poden tramitar telemàticament.

Durant la suspensió temporal dels contractes de treball per causa de força major s’ha de seguir pagant la cotització a la Seguretat Social?

Les empreses que comuniquin un ERTE per causa de força major, que tinguin menys de 50 treballadors no hauran d’abonar l’aportació empresarial de la cotització a la Seguretat Social amb aquells treballadors que s’hagin vist afectats per l’ERTE. En el cas de les empreses que tinguin 50 treballadors o més, la exoneració de l’obligació de cotitzar, serà del 75% de l’aportació empresarial.

Per a quantes persones treballadores es pot fer un expedient de regulació d’ocupació?

Amb una persona ja es pot procedir a la tramitació de I’expedient de regulació d’ocupació per a cessament de la relació laboral, suspensió del contracte laboral o reducció de jornada, tampoc hi ha límit màxim.

Hi ha límits en quant a  la  duració  temporal de l’expedient  de  regulació d’ocupació?

Legalment no hi ha establerta una duració màxima, o mínima, s’estableix que la duració de les mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada s’ha d’adequar a la situació conjuntural del fet causant.

Quan puc tramitar l’ERTE per acollir-me a aquests beneficis?

Les especialitats previstes en el mencionat Real Decret només seran d’aplicació per a aquells ERTE comunicats a partir del dia 18 de març de 2020.

No obstant, els beneficis previstos en matèria de cotització de la seguretat social per als ERTE per causa de força major, sí que seran d’aplicació en els procediments iniciats amb anterioritat al dia 18 de març de 2020.

Hi ha algun altre requisit a complir per acollir-se als beneficis del Reial Decret?

És molt important tenir en compte que de conformitat amb l’establert en la Disposició addicional sisena del “Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo” les mesures contemplades en el citat decret i explicades en la present circular estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

Des de Sant Cugat Consulting anirem informant de tot el que sigui rellevant per als nostre clients, en relació amb la repercusió de la crisi per la pandèmia de coronavirus.

Sense comentaris per "ERTE vinculat al COVID-19"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.