IRPF i atur per ERTO COVID

Els treballadors per compte d’altri afectats per un ERTO l’any 2020, la declaració de l’IRPF d’aquest exercici resulti a ingressar per haver percebut rendiments de la feina de més d’un pagador poden fraccionar en sis mesos el pagament del deute tributari de l’IRPF d’aquest exercici.

Els treballadors per compte d’altri afectats per un ERTO l’any 2020, la declaració de l’IRPF d’aquest exercici resulti a ingressar per haver percebut rendiments de la feina de més d’un pagador (ocupador i SEPE) sense que li hagin estat practicades les retencions corresponents, poden fraccionar en sis mesos el pagament del deute tributari de l’IRPF d’aquest exercici.

Els contribuents que vulguin acollir-se a aquest fraccionament extraordinari han de complir els requisits següents:

  1. Que el sol·licitant, o qualsevol dels membres de la unitat familiar en cas de tributació conjunta, hagi estat inclòs en un ERTO durant l’any 2020, havent estat perceptor en aquest exercici de les corresponents prestacions d’atur.
  2. Que l’import en conjunt dels deutes amb l’AEAT i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal pendents de pagament, tant en període voluntari com en executiu, no excedeixi de 30.000 euros.
  3. Presentar la declaració de l’IRPF dins el termini voluntari d’autoliquidació i ingrés, sense que pugui fraccionar l’ingrés derivat d’autoliquidacions complementàries presentades amb posterioritat a l’2021.06.30, o dia immediat hàbil posterior, per al cas de ser inhàbil.

El pagament del deute s’ha de fer en sis fraccions, amb venciment els dies 20 de cada mes, havent d’efectuar el primer pagament el dia 2021.07.20. No s’apliquen interessos de demora ni es requereix aportació de garantia.

Si s’opta per aquest fraccionament, el contribuent no podrà acollir-se a l’descrit en el RIRPF art.62.2 -pagament de el 60% del deute tributari en el moment de presentar la declaració i de el 40% restant fins al 2021.11.05 inclusivament – ni tampoc a l’previst amb caràcter general en la LGT art.65 i desenvolupat en el RGR art.44 s. -aquest últim amb interessos de demora-.

No poden acollir-se a l’fraccionament descrit els contribuents acollits al règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol.


Sense comentaris per "IRPF i atur per ERTO COVID"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.