Pròrroga dels ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020

S’amplía la posibilitat de pròrroga dels ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020

El nou Reial Decret llei 18/2020 ha introduït importants novetats en l’àmbit laboral entre els que destaquen la possibilitat de pròrroga dels ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020.

Qui es podrà acollir a aquesta pròrroga?
Aquelles empreses que actualment tinguin vigent un ERTO per força major de l’art. 22 del RDL 8/2020, continuaran en situació de força major temporal mentre durin les causes establertes en l’indicat precepte i que li impedeixin reiniciar l’activitat. En cap cas es podrà superar el 30 de juny.

Què succeeix amb les empreses que tenen una recuperació parcial de la seva activitat?
Existeix la possibilitat de passar d’un ERTO de força major total a un de parcial. Aquestes empreses hauran de reincorporar a les persones treballadores afectades en la mesura necessària per al desenvolupament de l’activitat, prioritzant els ajustaments en termes de reducció de jornada.

Les empreses que redueixin total o parcialment els afectats per un ERTO hauran de comunicar-ho al SEPE.

Estaran les empreses que segueixin en situació d’ERTO per força major total exonerades de les cotitzacions a la seguretat social els mesos de maig i juny
Aquelles empreses que a 29 de febrer de 2020 tinguessin menys de 50 treballadors en plantilla quedaran totalment exonerades. D’altra banda, aquelles empreses que a 29 de febrer de 2020 tinguessin 50 o més treballadors en plantilla, l’exoneració serà del 75% de l’aportació empresarial.

Estaran exonerades les empreses que es trobin en situació d’ERTO per força major parcial?
Les empreses de menys de 50 treballadors a data 29 de febrer de 2020 gaudiran d’una exoneració del 85% de l’aportació empresarial el mes de maig i del 75% el mes de juny. Les empreses amb 50 treballadors o més a data 29 de febrer de 2020, l’exoneració serà del 60% el mes de maig i del 45% el mes de juny.

Està l’ERTO vinculat a la vigència de l’Estat d’Alarma?
No, es desvincula l’ERTO per força major de l’Estat d’Alarma, de manera que la continuïtat d’aquesta no afectarà als ERTO.

Segueixen les empreses que s’han acollit a un ERTO obligades a mantenir la totalitat plantilla durant sis mesos?
Les empreses que s’hagin acollit a un ERTO de força major estaran obligades, fins i tot en el cas que tinguin pèrdues a mantenir aquelles persones afectades per l’ERTO. Aquest termini es començarà a contar des de la reincorporació d’aquestes persones al seu lloc de feina encara que sigui de manera parcial.

No obstant, hi ha algunes excepcions a la noma general en les que sí que estarà permès l’acomiadament dins el termini de 6 mesos:

 • Si el contracte de treball s’extingeix en els següents supòsits:
  • Acomiadament disciplinari declarat procedent
  • Dimissió del treballador
  • Mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora.
  • Finalització de la crida de les persones amb contracte fix discontinu.
 • En el cas dels contractes temporals no hi haurà incompliment:
  • Quant el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut.
  • Quant s’extingeixi per la realització de l’obra i servei que ha constituït l’objecte del contracte.
 • Tampoc serà d’aplicació el compromís de manteniment, en aquelles empreses en les quals concorri un risc de concurs de creditors.

Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions que s’hagin exonerat, juntament amb els recàrrecs i interessos de demora corresponents.

A qui s’ha d’adreça la sol·licitud?
Es realitza directament a la direcció provincial del “Servicio Público de Empleo Estatal”  de la província en la que s’ubiqui el centre de treball a través del registre electrònic comú de les administracions públiques

 

Com s’ha de sol·licitar la prestació en nom dels treballadors?
L’empresa haurà de complimentar el document Excel normalitzat que ha facilitat a tal efecte el SEPE on haurà d’indicar tota la informació relativa a l’empresa, als treballadors afectats i a l’ERTO.

S’ha d’emplenar un sol document per a tots els treballadors?
S’ha d’emplenar un document per a cada centre de treball afectat.

Quins treballadors s’han d’incloure en la sol·licitud?
Només als treballadors en actiu a la data de suspensió o reducció de jornada ( no als que es trobin en situació d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat o excedència)

Recomanem que consulti amb el nostre equip de gestors i advocats si necessita més informació sobre l’aplicació d’un ERTO en el seu cas concret. Escrigui’ns i l’ajudarem.

Sense comentaris per "Pròrroga dels ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.