Arrendaments d’ús diferent d’habitatge – Mesures urgents

Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació: arrendaments d’ús diferent d’habitatge.
Complementant les mesures que el Govern ha anat aprovant al llarg d’aquests dies, a causa de la crisi sanitària provocada pel COVID 19 cal destacar les mesures que contempla el recent Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, en relació a les mesures a prendre en el cas d’arrendaments d’ús diferent d’habitatge, relació que fins avui res s’havia regulat sobre aquest tema.

Sol·licitud de moratòria:

La part arrendatària d’un contracte d’arrendament per a ús diferent del d’habitatge podrà sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o entitat pública d’habitatge, o una gran forquilla (persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m²), en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, la següent moratòria, que haurà de ser acceptada per l’arrendador (sempre que no s’hagués aconseguit ja un acord entre totes dues parts):

La moratòria en el pagament de la renda arrendatícia durant el període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l’impacte provocat pel COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos, (tot això, sense penalització ni meritació d’interessos) a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, que es comptaran a partir del moment en el qual se superi la situació al·ludida anteriorment, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans citat, i sempre dins del termini de vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.

Les parts, dins dels acords aconseguits en tots dos casos, podran disposar lliurement de la fiança que podrà servir per al pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatícia. En cas que es disposi totalment o parcialment d’aquesta, l’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança disposada en el termini d’un any.

Qui pot accedir a aquestes mesures?:

Podran accedir a les mesures descrites en els paràgrafs anteriors, els autònoms i pimes arrendataris quan compleixin una sèrie de requisits que estableix la pròpia normativa.

1.- Quant a autònoms:

 • Estar afiliat i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, en el seu cas, en una de les Mutualitats substitutòries del RETA.
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l’Autoritat competent i les Autoritats competents. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l’any anterior.

2.- Quant a pimes:

 • Que no se superin els límits establerts en l’article 257.1 de la Llei de Societats de Capital. És a dir, que durant els dos exercicis consecutius anteriors a la data de tancament de cadascun d’ells, reuneixin almenys dos d’aquestes circumstàncies:
  • Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4 milions d’euros.
  • Que l’import net de la seva xifra de negocis anual no superi els 8 milions d’euros.
  • Que el nombre mitjà de treballadors emprats durant l’exercici no sigui superior a 50.
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l’Autoritat competent en el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa s’haurà d’acreditar la reducció de la seva facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l’any anterior.
Sant Cugat Consulting t’ informa puntualment de tots els canvis que poden ajudar-te davant la crisi del COVID. Contacta amb nosaltres!

Sense comentaris per "Arrendaments d'ús diferent d'habitatge - Mesures urgents"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.