Baixa de Maternitat i Paternitat: Millores i modificacions legislatives de 2018

  • Manos de padre, madre y pies de bebé recién nacido para representar la baja de maternidad y paternidad

Este año 2018 se han sucedido cambios importantes relacionados con la baja de maternidad para autónomas y la de paternidad.

Aquest any 2018 s’han succeït canvis importants relacionats amb la baixa de maternitat per autònomes i la de paternitat.

Els canvis més significatius relacionats amb aquest tema van de la mà del nou càlcul de la prestació econòmica per a mares autònomes, així com de les bonificacions que tenen tants a la baixa com a incorporar-se de nou a la feina o en emprendre. Els canvis al respecte es van donar lloc a finals de 2015, com et explicàvem en aquesta entrada.

També és de rellevància destacar l’ampliació del període de baixa de paternitat. A continuació et desglossem aquests aspectes amb detall.

Nou càlcul de la prestació per maternitat per autònomes

El 2018.03.01 entrar en vigor la modificació introduïda per la L 6/2017 de reformes urgents del Treball Autònom en la forma de càlcul de les prestacions de maternitat i paternitat dels treballadors autònoms.

S’hi determina que les prestacions econòmiques per maternitat i per paternitat consistiran en un subsidi equivalent al 100 per cent d’una base reguladora la quantia diària és el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a aquest règim especial, durant els sis mesos immediatament anteriors al del fet causant entre cent vuitanta.

Mesures de conciliació i suport a la maternitat

​Mesures​ Vigencia Normativa
La bonificació del 100% de la quota d’autònoms durant els descansos per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, que tinguin una durada d’almenys un mes, es desvincula de la seva substitució mitjançant contracte d’interinitat.

La bonificació es calcula sobre la base mitjana que tingués en els 12 mesos anteriors, en lloc de la base mínima.

26-10-2017 LETA art.38 redacc L 6/2017 art.6
Canvi de la base reguladora de maternitat i paternitat que passa a ser la mitjana de les bases de cotització acreditades en el RETA en els 6 mesos immediatament anteriors. 1-3-2018 LGSS ae¡rt.138 redacc L 6/2017 disp.final 4ª
Ampliació de la tarifa plana a les dones que tornin a l’activitat per compte propi en els 2 anys següents al cessament per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment i tutela. 26-10-2017 LETA art.38 bis redacc L 6/2017 art. 7
S’amplia de 7 a 12 anys l’edat dels menors que permeten obtenir una bonificació per la seva cura del 100% de la quota d’autònoms durant els 12 mesos següents a l’adopció d’aquesta mesura. 26-10-2017 L 20/2007 art.30 L 6/2017 art.5

¿I si no he estat d’alta sis mesos o més?

L’excepció es dóna quan és el cas de no haver romàs en alta en el règim especial durant la totalitat del referit període de sis mesos, la base reguladora serà el resultat de dividir les bases de cotització al règim especial acreditades en els sis mesos immediatament anteriors al del fet causant entre els dies en què el treballador hagi estat en alta en aquest règim dins d’aquest període.

Si estic en règim de pluriactivitat (treballant com a autònom i també per compte d’altri) puc gaudir dels dos subsidis?

Si, els períodes durant els quals el treballador per compte propi tindrà dret a percebre els subsidis per maternitat i paternitat seran coincidents, pel que fa tant a la seva durada com a la seva distribució, amb els períodes de descans laboral establerts per als treballadors per compte d’altri , podent donar començament l’abonament del subsidi per paternitat a partir del moment del naixement del fill. Els treballadors d’aquest règim especial podran igualment percebre els subsidis per maternitat i paternitat en règim de jornada parcial, en els termes i condicions que s’estableixin per reglament.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Noves mesures en la baixa de paternitat (autònoms i treballadors per compte d’altri)

Segons l’article 48 d’ET (RDLeg 2/2015)​, en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

El treballador que exerceixi aquest dret podrà iniciar el seu gaudi durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement de fill, previst legalment o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció oa partir de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment.

El període de suspensió serà ininterromput excepte l’última setmana del període total a què es tingui dret, que, previ acord entre empresari i treballador, podrà gaudir-se de forma independent en un altre moment dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa a què es refereix el paràgraf anterior. Aquest acord s’ha d’adoptar a l’inici del període de suspensió.

La suspensió del contracte a què es refereix aquest apartat podrà gaudir-se en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d’un mínim del cinquanta per cent, previ acord entre l’empresari i el treballador, i conforme es determini reglamentàriament. En tot cas, el règim de jornada serà el mateix per a tot el període de suspensió inclòs, si s’escau, el de gaudi independent a què es refereix el paràgraf anterior.

El treballador ha de comunicar a l’empresari, amb la deguda antelació, l’exercici d’aquest dret en els termes establerts, si s’escau, en els convenis col·lectius.


Sense comentaris per "Baixa de Maternitat i Paternitat: Millores i modificacions legislatives de 2018"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.