El treballador deixarà d’estar obligat a entregar el comunicat de baixa mèdica a l’empresa des de l’1 d’abril de 2023

El BOE de 05/01/23 publica el Real Decret 1060/2022, de 27 de desembre, que agilitza la gestió dels processos d’incapacitat temporal en els primers 365 dies de duració.

Els treballadors que temporalment estiguin incapacitats per desenvolupar la seva activitat laboral deixaran d’estar obligats a entregar a la seva empresa el comunicat mèdic de baixa a partir del proper 1 d’abril de 2023.

Així, respecte als comunicats mèdics de baixa i alta, la norma estableix que només s’entregarà una còpia al treballador, eliminant tant la segona còpia com l’obligació del treballador a entregar aquesta còpia a l’empresa, entitat gestora o mútua. Serà l’Administració la que, per mitjans telemàtics, comuniqui a les empreses, l’expedició dels comunicats mèdics dels seus treballadors.

A partir de l’1 d’abril de 2023, el facultatiu que expedeixi el comunicat mèdic de baixa, confirmació o alta, entregarà una còpia al treballador, però serà el servei públic de salut o, en el seu cas, la mútua o l’empresa col·laboradora la que remitirà les dades contingudes en els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per via telemàtica. Haurà de fer-ho de forma immediata, i en tot cas, el primer dia hàbil següent al de la seva expedició.

A la seva vegada, l’INSS comunicarà a les empreses les dades identificatives de caràcter administratiu relatives als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua, referits als seus treballadors, “com a màxim el primer dia hàbil següent al de la seva recepció en l’esmentat Institut”.

Les empreses tindran l’obligació de transmetre a l’INSS, a través del sistema de remisió electrònica de dades (RED), amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica, les dades que es determinen mitjançant ordre ministerial.

L’incompliment de l’esmentada obligació podrà constituir, en el seu cas, una infracció lleu de les previstes a la Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social (LISOS), sancionada, en aquest cas, amb multa de 70 a 750 euros.

A més, el Real Decret aclareix que en els processos d’IT, el personal facultatiu podrà fixar terminis de revisió mèdica inferiors als esmentats, en funció de l’evolució del procés. “Es tracta així d’evitar dubtes interpretatius derivats per la redacció actual de la norma”, segons consta a l’Exposició de Motius.


Sense comentaris per "El treballador deixarà d'estar obligat a entregar el comunicat de baixa mèdica a l'empresa des de l'1 d'abril de 2023"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.