Informació no financera: Noves obligacions per a grans empreses

Quina informació no financera han d’aportar les empreses grans per augmentar la confiança d’inversors, consumidors i la societat, per millorar la sostenibilitat?

El passat 25 de novembre es va publicar el Reial Decret Llei 18/2017, de 24 de novembre, pel qual es modifiquen el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, que continua amb la idea d’incorporar als estats comptables aquella informació que detall l’efecte que tenen en la societat les actuacions seguides pel teixit empresarial del país.

Tot i que la comptabilitat sempre ens parla de la situació financera i patrimonial de les empreses, de vegades, també es preocupa de com l’activitat d’aquestes influeix en la societat o el medi ambient. Citem, a tall d’exemple, la nota 15 de la memòria dels comptes anuals “informació sobre el medi ambient” que obliga a exposar:

 • Una descripció i característiques dels sistemes, equips i instal·lacions més significatius incorporats a l’immobilitzat material, la finalitat sigui la minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient.
 • Despeses incorregudes en l’exercici la finalitat sigui la protecció i millora del medi ambient.
 • Riscos coberts per les provisions corresponents a actuacions mediambientals.
 • Contingències relacionades amb la protecció i millora del medi ambient.
 • Inversions realitzades durant l’exercici per raons mediambientals.

Aquest Reial Decret emana de la Directiva 2014/95 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, que tracta d’augmentar la confiança dels inversors, els consumidors i la societat, identificant els riscos per millorar la sostenibilitat de certes grans empreses i grups.

Certament, aquesta norma va dirigida a empreses de mida important, denominades “entitats d’interès públic”, ja que com més gran és la seva mida, més gran és l’impacte que tenen en la societat.

Què es considera una empresa gran, d’interès públic?

La Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes defineix a les “entitats d’interès públic” com:

“5.- Tindran la consideració d’entitats d’interès públic:

Les entitats emissores de valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors, les entitats de crèdit i les entitats asseguradores sotmeses al règim de supervisió i control atribuït al Banc d’Espanya, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ia la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, i als organismes autonòmics amb competències d’ordenació i supervisió de les entitats asseguradores, respectivament, així com les entitats emissores de valors admesos a negociació en el mercat alternatiu borsari pertanyents al segment d’empreses en expansió.
Les entitats que es determinin per reglament en atenció a la seva importància pública significativa per la naturalesa de la seva activitat, per la seva grandària o pel seu nombre d’empleats.
Els grups de societats en què la societat dominant sigui una entitat de les previstes en les lletres a) ib). ”

El mateix preàmbul del Reial Decret 18/2017 defineix la lletra b) anterior, en establir l’àmbit d’aplicació:

“L’àmbit d’aplicació dels requisits sobre divulgació d’informació no financera s’estén, a les societats anònimes, a les de responsabilitat limitada ia les comanditàries per accions que, de forma simultània, tinguin la condició d’entitats d’interès públic el nombre de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 500 i, addicionalment es considerin empreses grans, en els termes definits per la Directiva 2013/34, és a dir, l’import net de la xifra de negocis, totalment actiu i nombre mitjà de treballadors determini la seva qualificació en aquest sentit. “

Quins documents han de presentar?

El Reial Decret 18/2017 preveu una nova obligació d’informació no financera consistent en divulgar les “polítiques de diversitat de competències i punts de vista” que apliquin en el seu òrgan d’administració, determinades empreses, respecte a qüestions com l’edat, el sexe, la discapacitat o la formació i experiència professional.

Es tracta d’elaborar un “estat d’informació no financera”, que podrà ser recollit en l’informe de gestió a presentar amb els comptes anuals (o en un informe de forma separada).

Quines tindran l’obligació de presentar aquest nou estat d’informació no financera?

 1. Les petites i mitjanes empreses quedaran exemptes d’aquesta obligació.
  Les societats de capital (SA, SL i comanditària per accions) que, de conformitat amb la legislació d’auditoria de comptes, tinguin la consideració d’entitats d’interès públic, sempre que concorrin en elles els següents requisits:
 2. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 500.
  Que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, almenys dues de les condicions següents:
  Que el total de les partides d’actiu sigui superior a 20.000.000 d’euros.
  Que l’import net de la xifra de negocis superi els 40.000.000 d’euros.
  Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 250.
  La societat cessarà en l’obligació d’elaborar l’estat d’informació no financera en el moment en que deixi de reunir, durant dos exercicis consecutius dos dels requisits anteriors, o quan al tancament de l’exercici el nombre mitjà de treballadors empleats no excedís de 500.
 3. Les societats d’interès públic que formulin comptes consolidats, sempre que el grup es qualifiqui com gran i el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici pel conjunt de societats que integren el grup sigui superior a 500.
 4. Estaran dispensades d’aquesta obligació les empreses dependents d’un grup si aquesta empresa i els seus dependents (si les tingués) estan incloses, al seu torn, en l’informe de gestió consolidat d’una altra empresa.

Quina informació ha de incloure en l’estat d’informació no financera?

Aquest estat ha de contenir informació relativa, almenys, a qüestions mediambientals i socials, així com relatives al personal, referent a això dels drets humans i de la lluita contra la corrupció i el suborn.

La informació ha de contenir, entre altres, els següents detalls:

a) Qüestions mediambientals

Informació detallada sobre els efectes actuals i previsibles de les activitats de l’empresa en el medi ambient, i, si escau, la salut i la seguretat, l’ús d’energia renovable i / o no renovable, les emissions de gasos d’efecte hivernacle, el consum d’aigua i la contaminació atmosfèrica.

b) Qüestions socials i relatives al personal

Mesures adoptades per a garantir la igualtat de gènere, l’aplicació de convenis fonamentals de l’Organització Internacional del Treball, les condicions de treball, el diàleg social, el respecte del dret dels treballadors a ser informats i consultats, el respecte dels drets sindicals, la salut i seguretat en el lloc de treball.

c) Qüestions sobre drets humans

Mesures de prevenció de les violacions dels drets humans i, si escau, sobre les mesures per mitigar, gestionar i reparar els possibles abusos comesos.

d) Lluita contra la corrupció i suborn

Instruments existents per lluitar contra la corrupció i suborn.

Quin serà el paper dels auditors respecte a aquest estat?

Els auditors es limitaran únicament a la comprovació que l’esmentada informació s’ha facilitat en els informes corresponents.

Entrada en vigor

L’elaboració de l’estat d’informació no financera, individual i consolidada per part de les empreses incloses en el seu àmbit d’aplicació es realitzarà en el primer exercici que s’iniciï a partir l’1 de gener de 2017.


Sense comentaris per "Informació no financera: Noves obligacions per a grans empreses"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.