Novetats en matèria tributària de 2018

Us informem sobre algunes de les modificacions en matèria tributària que s’han dut a terme aquest 2018, d’interès per a les empreses.

1. Modificació del Reglament de l’Impost sobre Societats

a) Documentació d’operacions vinculades

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir l’1 de gener del 2016 es modifica l’apartat 1 de l’article 13 del Reglament de l’Impost sobre Societats.

Les entitats residents en territori espanyol que tinguin la condició de dominants d’un grup, i no siguin al mateix temps dependents d’una altra entitat, resident o no resident, hauran d’aportar la informació país per país. De la mateixa manera estan obligades a aportar aquesta informació aquelles entitats residents en territori espanyol dependents, directament o indirectament, d’una entitat no resident en territori espanyol que no sigui alhora dependent d’una altra així com els establiments permanents en territori espanyol d’entitats no residents del grup quan:

a) no existeixi una obligació d’informació país per país en termes anàlegs a la que preveu aquest apartat respecte de la referida entitat no resident al seu país o territori de residència fiscal.

b) no hi hagi un acord d’intercanvi automàtic d’informació, respecte d’aquesta informació, amb el país o territori en què resideixi fiscalment la referida entitat no resident.

c) existint un acord d’intercanvi automàtic d’informació respecte d’aquesta informació amb el país o territori en el qual resideix fiscalment la referida entitat no resident, s’hagi produït un incompliment sistemàtic del mateix que hagi estat comunicat per l’Administració Tributària espanyola a les entitats dependents o als establiments permanents residents en territori espanyol.

No obstant això, no existirà l’obligació d’aportar la informació per les assenyalades entitats dependents o establiments permanents en territori espanyol quan el grup multinacional hagi designat perquè presenti la referida informació a una entitat dependent constitutiva del grup que sigui resident en un Estat membre de la Unió Europea, o bé quan la informació hagi estat ja presentada en el seu territori de residència fiscal per una altra entitat no resident nomenada pel grup com subrogada de l’entitat matriu a l’efecte d’aquesta presentació.

En el cas que, havent-hi diverses entitats dependents residents en territori espanyol, una d’elles hagués estat designada o nomenada pel grup multinacional per presentar la informació, serà únicament aquesta la obligada a aquesta presentació.

Es modifica a més l’apartat 2 de l’article 14 de manera que en la informació a aportar, país per país, s’ha d’incloure, de forma agregada, per cada país o jurisdicció, l’import de la xifra de capital i altres resultats no distribuïts en la data de conclusió del període impositiu.

2. Modificació del Reglament de l’Impost sobre Successions i Donacions

a) Obligació d’identificar la referència cadastral en el supòsit d’adquisició de béns immobles

En matèria de l’Impost sobre Successions i Donacions es modifica l’article 66 del Reglament en matèria de documentació a presentar, amb data d’efectes des el trenta de desembre de dos mil disset.

El citat precepte disposa en el seu apartat 1 que els subjectes passius tenen l’obligació de presentar els documents, acompanyats de còpia simple, a l’Administració Tributària per a la pràctica de les liquidacions que procedeixin en els terminis i en les oficines competents, d’acord amb les normes que estableix el Reglament.

El document, que tindrà la consideració de declaració tributària, ha de contenir, a més de les dades identificatives de transmissor i adquirent i de la designació d’un domicili per a la pràctica de les notificacions que procedeixin, una relació detallada dels béns i drets adquirits que integrin l’increment de patrimoni gravat, amb expressió del valor real que atribueixen a cada un, així com de les càrregues, deutes i despeses la deducció es sol·liciti. Ara s’afegeix que, tractant-se de béns immobles, s’ha de consignar la seva referència cadastral.

b) Obligació d’identificar la referència cadastral en el supòsit d’adquisició de béns

S’introdueix un nou article 87 bis en el Reglament de l’impost que regula els mitjans d’acreditació de la presentació i pagament, si escau, de l’impost, davant l’oficina gestora competent, per als contribuents que hagin de tributar a l’Administració Tributària de l’Estat.

El nou precepte disposa que la presentació davant l’oficina gestora competent de l’autoliquidació juntament amb els documents que continguin actes o contractes subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions, així com, si és el cas, el pagament d’aquest impost, o la no subjecció o els beneficis fiscals aplicables, es podran acreditar, a més de pels mitjans que preveu la normativa reguladora del mateix, per qualsevol dels següents:

a) Certificat expedit a aquest efecte per l’oficina gestora competent de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que contingui totes les mencions i requisits necessaris per identificar el document notarial, judicial, administratiu o privat que contingui o en el qual es relacioni l’acte o contracte que origini l’impost, acompanyada, si escau, de la carta de pagament o del corresponent exemplar de l’autoliquidació, o

b) Qualsevol altre mitjà determinat reglamentàriament pel ministre d’Hisenda i Funció Pública.

 

LA MODIFICACIÓ DELS REGLAMENTS DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

El passat trenta de desembre de 2017 es van publicar el B.O.E. diferents normes que vénen a modificar els reglaments de desplegament de la Llei general tributària. En concret, quatre reials decrets, que afecten el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària, al Reglament General de Recaptació, al Reglament general del règim sancionador tributari i al Reglament general en matèria de revisió en via administrativa.

El motiu de la modificació resideix en la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, així com en la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei general tributària, que van suposar la introducció d’importants modificacions en la lluita contra el frau fiscal així com en l’agilització de les relacions jurídic-tributàries.

Les modificacions operades pels reials decrets es tradueixen en un reforçament de competències per a l’Administració Tributària que, sumada a un increment de les obligacions formals, pretén millorar la lluita contra el frau fiscal.

IV. El Reial Decret 1070/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs

 

1. Obligació de comunicació pels successors de la mort de persones físiques o l’extinció d’entitats

Amb efectes des de l’1 de juliol de 2018, s’introdueix una nova lletra e) a l’article 7 del RGAT, incorporant la obligació de comunicar els successors en la declaració de baixa del cens d’empresaris, professionals i retenidors, en cas de mort de persones físiques o extinció d’entitats. D’altra banda, es permet la utilització del document únic electrònic per presentar les declaracions de modificació i baixa en aquest cens, i no només la declaració d’alta com fins ara.

D’acord amb aquesta modificació es modifiquen els articles 11.2, sobre declaració de baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors i 12.2 i 3 sobre especialitats en l’alta i modificacions en el cens d’obligats tributaris de les entitats a les quals s’assigni un CIF.

 

2. Assignació del NIF provisional i revocació

Es modifica l’apartat 3 de l’article 24, amb l’objecte d’evitar que el número d’identificació fiscal provisional pugui esdevenir permanent en el cas d’entitats que no s’hagin constituït de manera efectiva.

Quan s’assigna un número d’identificació fiscal provisional, l’entitat està obligada a l’aportació de la documentació pendent necessària per a l’assignació del número d’identificació fiscal definitiu en el termini d’un mes des de la inscripció en el registre públic corresponent o des de l’atorgament de les escriptures públiques o documents fefaents de la seva constitució i dels estatuts socials o documents equivalents de la seva constitució, quan no fos necessària la inscripció dels mateixos en el registre corresponent. Amb la nova redacció, transcorregut l’esmentat termini d’un mes, o vençut el termini de sis mesos des de l’assignació d’un número d’identificació fiscal provisional, sense que s’hagi aportat la documentació pendent, l’Administració Tributària podrà requerir la seva aportació atorgant un termini màxim de deu dies, comptats a partir del dia següent al de la notificació del requeriment, per a la seva presentació o perquè es justifiquin els motius que la impossibiliten, amb indicació del termini necessari per a la seva aportació definitiva.

La manca d’atenció en temps i forma del requeriment per a l’aportació de la documentació pendent podrà determinar, amb l’audiència prèvia a l’interessat, la revocació del número d’identificació assignat.

 

3. Utilització del NIF en operacions amb transcendència tributària. Plans i fons de pensions

Es modifica la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 27, per substituir els representants de fons de pensions domiciliats en un altre Estat membre de la Unió Europea que desenvolupin a Espanya plans de pensions d’ocupació subjectes a la legislació espanyola, i als representants de entitats asseguradores que operin a Espanya en règim de lliure prestació de serveis, pels propis fons de pensions, o, si s’escau, la seva entitat gestora, i per la mateixa entitat asseguradora, d’acord amb la regulació legal d’aquesta matèria.

L’obligació que regula la lletra i l’apartat concret és la de comunicar el NIF quan es realitzin aportacions a plans de pensions o es percebin les prestacions corresponents.

 

4. Obligació de portar i conservació dels llibres registre de caràcter fiscal

Després de l’obligació de subministrament immediat d’informació (SII) en l’àmbit d’IVA, es trasllada al reglament l’especificació legal sobre gestió de llibres registre per mitjans telemàtics. A aquest efecte, la modificació operada sobre l’article 29.1 disposa que la normativa determinarà els casos en què l’aportació o administració dels llibres registre s’hagi d’efectuar de manera periòdica i per mitjans telemàtics.

 

5. REDEMA i model 340

Amb la modificació operada sobre l’article 36.3 del Reglament, els subjectes passius de l’Impost sobre el Valor Afegit inscrits en el règim de devolució mensual han de portar els llibres registre de l’impost a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària, havent quedat exonerats de la obligació de presentar la Declaració informativa sobre operacions incloses en els llibres registre (model 340).

 

6. Modificació de l’obligació d’informar per a entitats asseguradores i financeres que siguin dipositàries de valors mobiliaris

El Reial Decret procedeix a modificar l’apartat 3 de l’article 39 del Reglament en el sentit que estan obligades a presentar una declaració anual d’incloure el nom i cognoms i número d’identificació fiscal dels prenedors d’una assegurança de vida a 31 de desembre, amb indicació del seu valor de rescat a aquesta data, i del nom i cognoms i número d’identificació fiscal de les persones que siguin beneficiàries a 31 de desembre d’una renda temporal o vitalícia, com a conseqüència del lliurament d’un capital en diners, béns mobles o immobles, amb indicació del seu valor de capitalització a aquesta data.

La modificació operada afecta els representants de les entitats asseguradores, que deixen d’estar obligats a presentar aquesta declaració, sent l’obligat a presentar-la la pròpia asseguradora.

En el mateix sentit es modifica la lletra c) de l’article 53 del Reglament de tal manera que els obligats a presentar a l’Administració Tributària una declaració anual sobre les aportacions a sistemes de previsió social, deixen de ser els representants dels fons de pensions domiciliats en un altre Estat membre de la Unió Europea que desenvolupin a Espanya plans de pensions d’ocupació, per passar a ser els propis fons de pensions o les entitats gestores.

 

7. Obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

El Reial Decret introdueix un nou article 54 ter que, amb fins de prevenció del frau fiscal ve a establir una obligació d’informació específica per a les persones o entitats, en particular, les denominades “plataformes col·laboratives”, que mitjancin en la cessió de l’ús de habitatges amb finalitats turístiques.

Queden exclosos d’aquest concepte l’arrendament o subarrendament d’habitatges tal com es defineixen a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, i els allotjaments turístics regulats per la seva normativa específica com establiments hotelers, allotjaments en el medi rural , albergs i campaments de turisme, entre d’altres. Així mateix, queda exclòs el dret d’aprofitament per torn de béns immobles.

Aclareix el nou precepte que tindran la consideració d’intermediaris totes les persones o entitats que prestin el servei d’intermediació entre cedent i cessionari, ja sigui a títol onerós o gratuït. En particular, tenen aquesta consideració les persones o entitats que, constituïdes com a plataformes col·laboratives, mitjancin en la cessió d’ús a què es refereix l’apartat anterior i tinguin la consideració de prestador de serveis de la societat de la informació, amb independència que prestin o no el servei subjacent objecte d’intermediació o que s’imposin condicions als cedents o cessionaris com ara preu, assegurances, terminis o altres condicions contractuals.

Pel que fa al contingut de la declaració, les dades que s’han de facilitar són els següents:

a) Identificació del titular de l’habitatge cedit amb finalitats turístiques així com del titular del dret en virtut del qual es cedeix l’habitatge amb finalitats turístiques, si són diferents.

S’aclareix que es consideraran com a titulars del dret objecte de cessió els que ho siguin del dret de la propietat, contractes de multipropietat, propietat a temps parcial o fórmules similars, arrendament o subarrendament o qualsevol altre dret d’ús o gaudi sobre els habitatges cedits amb fins turístics, que siguin cedents, en última instància, d’ús de l’habitatge esmentada.

b) Identificació de l’immoble amb especificació del número de referència cadastral.

c) Identificació de les persones o entitats cessionàries així com el nombre de dies de gaudi de l’habitatge amb finalitats turístiques. A més, s’obliga als cedents de l’ús de l’habitatge amb finalitats turístiques a conservar una còpia del document d’identificació de les persones beneficiàries del servei, anteriorment assenyalat.

d) Import percebut pel titular cedent de l’ús de l’habitatge amb finalitats turístiques o, si escau, indicar el seu caràcter gratuït.

S’encarrega a l’ordre ministerial que aprovi el model de declaració l’establiment del termini de presentació, així com qualsevol altra dada rellevant a l’efecte per concretar la informació.

 

8. Criteris d’atribució de competències

Amb la modificació operada pel Reial Decret l’article 59 del Reglament s’adapta a les novetats introduïdes per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, en el règim de consolidació fiscal de l’impost, que preveu qui tindrà la consideració de societat representant del grup fiscal quan l’entitat dominant no resideixi en territori espanyol. En matèria de competència s’estableix que en aquests casos el canvi de societat representant del grup no altera la competència de l’òrgan actuant respecte dels procediments d’aplicació dels tributs sobre el grup ja iniciats.

En els mateixos termes s’inclou en la norma reglamentària la referència al règim especial del grup d’entitats de l’Impost sobre el Valor Afegit.

 

9. Actuacions d’informació tributària

Es procedeix a modificar els apartats 1 i 2 de l’article 63 del Reglament, indicant que les actuacions d’informació, així com l’elaboració de les disposicions interpretatives o aclaridores correspon al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i als òrgans de l’Administració tributària que tinguin atribuïda la iniciativa per a l’elaboració de disposicions en l’ordre tributari, la seva proposta o interpretació.

Les disposicions interpretatives o aclaridores dictades pels esmentats òrgans es publicaran en el butlletí oficial que correspongui, podent ser sotmeses a informació pública, quan la naturalesa de les mateixes ho aconselli.

 

10. Modificació en l’àmbit de les consultes tributàries

Es procedeix a modificar els apartats 1 i 2 de l’article 66 del Reglament en matèria de consultes tributàries escrites. En l’apartat 1 introdueix l’obligació, per al supòsit que s’actuï per mitjà de representant, d’aportar la documentació acreditativa de la representació; menció que fins a la modificació ocupava l’apartat 2 de l’article del Reglament.

L’apartat 2 de l’article 66 rep una nova redacció i està dedicat a les consultes que versin sobre l’existència d’un establiment permanent o sobre una transacció transfronterera. Per a aquests supòsits s’estableix l’obligació per al consultant de declarar aquesta circumstància amb caràcter exprés, sense perjudici de l’apreciació d’ofici per part de l’Administració Tributària competent per a la contestació de la consulta.

A més de les dades incloses en l’apartat 1 de l’article 66, amb caràcter general, per a aquest particular supòsit s’han d’incloure els següents:

a) Identificació del grup mercantil o fiscal a què pertany, si escau, el consultant.

b) Descripció de l’activitat empresarial o les transaccions o sèries de transaccions desenvolupades o a desenvolupar. En qualsevol cas, aquesta descripció es realitzarà amb ple respecte a la regulació del secret comercial, industrial o professional i l’interès públic.

c) Estats que es puguin veure afectats per la transacció o operació objecte de consulta.

d) Persones residents en altres estats que es puguin veure afectades per la contestació a la consulta.

e) Altres dades que siguin exigibles per la normativa d’assistència mútua aplicable.

 

11. Requisits de la certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries

S’afegeix una nova lletra a l’apartat 1 de l’article 74 del Reglament, establint que per a l’emissió del certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, s’entendrà que l’obligat tributari es troba al corrent de les mateixes quan es verifiqui la concurrència de no tenir pendents d’ingrés multes ni responsabilitats civils derivades de delicte contra la Hisenda pública declarades per sentència ferma.

 

12. Subjectes de la col·laboració social en l’aplicació dels tributs

S’afegeix una nova lletra a l’apartat 1 de l’article 79 del Reglament per a incorporar, entre els subjectes que poden col·laborar en l’aplicació dels tributs amb l’objecte de facilitar el desenvolupament de la seva tasca en nom de potenciar el compliment cooperatiu de les obligacions tributàries, als col·legis i associacions de professionals de l’assessoria fiscal.

 

13. Modificació en les comunicacions en els procediments d’aplicació dels tributs

En l’àmbit de la documentació de les actuacions i procediments tributaris es procedeix a modificar l’apartat 3 de l’article 97, de tal manera que s’estableix que les comunicacions s’han de notificar a l’obligat i s’incorporaran a l’expedient, eliminant-la referència al fet que hagi de quedar 01:00 còpia en poder de l’Administració.

 

14. Modificació de la regulació de les diligències

Amb caràcter general disposa l’article 99.3 de la Llei general tributària que els obligats tributaris tenen dret que se’ls expedeixi certificació de les autoliquidacions, declaracions i comunicacions que hagin presentat o d’extrems concrets continguts en les mateixes. Sobre aquest particular es modifica l’apartat En l’àmbit de la documentació de les actuacions i procediments tributaris es procedeix a modificar la lletra g) de l’apartat 3 de l’article 98 del Reglament, establint amb la nova redacció que en les diligències es poden fer constar els fets i circumstàncies determinants de la iniciació d’un altre procediment o que hagin de ser incorporats en un altre ja iniciat i, entre altres, el resultat de les actuacions de comprovació realitzades amb entitats dependents integrades en un grup que tributin en el règim de consolidació fiscal de l’Impost sobre Societats o en el règim especial del grup d’entitats de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Es modifica més l’article 99 del Reglament disposant ara expressament el seu apartat 1 que les diligències es poden subscriure mitjançant signatura manuscrita o mitjançant signatura electrònica.

L’apartat 2 també modifica, d’acord amb l’1, per donar entrada a la negativa a signar les diligències en els supòsits de signatura electrònica. Quan la persona amb qui s’entenguin les actuacions es negués a signar la diligència o no pogués fer-ho, s’ha de fer constar en ella, sense perjudici del lliurament de l’exemplar corresponent. Si es negués a rebre la diligència o les dades necessàries per al seu accés per mitjans electrònics adequats, es farà constar així en ella, i, si escau, es considerarà un rebuig a l’efecte del que preveu l’article 111 de la Llei general tributària .


Sense comentaris per "Novetats en matèria tributària de 2018"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.