Novetats a la Declaració de la Renda de 2014

Us presentem algunes de les novetats que s’aplicaran en la declaració de renda corresponent a l’2014.

Exempcions i retribucions en espècie aplicables al treballador

S’introdueix un nou límit addicional de 180.000 euros per a les indemnitzacions per acomiadament exemptes contemplades en l’article 7.i) de la LIRPF.

Aquest límit s’aplica (DT 22a, que va entrar en vigor el 2014.11.29):

A les indemnitzacions per acomiadament o cessament produïts a partir de l’1 agost 2014.
Els acomiadaments que derivin d’un ERO aprovat o un acomiadament col·lectiu comunicat a l’autoritat laboral amb posterioritat a 1 agost 2014.

Activitats econòmiques en mòduls.

Des de l’1 gener 2014 estan obligats a portar el llibre registre de vendes i ingressos dels contribuents que exerceixin les activitats econòmiques en estimació objectiva susceptibles de retenció a l’1 per 100.

Guanys i pèrdues patrimonials: exempció

Amb efectes d’1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, es declaren exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la:

  • Dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets amb entitats de crèdit o anàlogues.
  • Transmissió d’habitatge realitzada en execucions hipotecàries judicials o notarials, quan concorrin els mateixos requisits que per a la dació en pagament.

Requisit: que el propietari de l’habitatge habitual no disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute.

Estan exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió a partir del 7 juliol 2014 d’accions o participacions d’empreses de nova o recent creació que hagin romàs en el patrimoni del contribuent per un període superior a tres anys ( comptats de data a data) des de la seva adquisició, sempre que es compleixin els requisits i condicions establerts en la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei de l’IRPF en la seva redacció en vigor a 31 de desembre del 2012.
Exempció del 50% dels guanys patrimonials per transmissió de béns immobles urbans adquirits entre el 12/05/2012 i el 31/12/2012.
Si teniu interès en conèixer-les totes (integració i compensació de rendes negatives procedents de preferents o deutes subordinades, deduccions per inversió empresarial, etc.) o aprofundir més en alguna d’elles no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.


Sense comentaris per "Novetats a la Declaració de la Renda de 2014"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.