Autònoms: Novetats importants a Octubre 2015

El 10-10 -15 entra en vigor la Llei 31/2015, que actualitza la normativa que regula els treballadors per compte propi o autònoms. Les modificacions afecten els incentius, l’autoocupació, al TRADE i a la prestació de cessament d’activitat.

Reforma de la regulació dels treballadors autònoms

L’objectiu d’aquestes modificacions és el de dictar les mesures necessàries perquè s’aconsegueixi la convergència en aportacions i drets dels treballadors autònoms en relació amb els establerts per als treballadors per compte aliè inclosos en el Règim General de la Seguretat Social.

Les modificacions introduïdes afecten les següents matèries:

 • nous ajuts a l’autoocupació
 • més facilitats a la conciliació de la vida familiar i professional del TRADE
 • més ajudes a les entitats d’economia Social.

 

Nous ajuts a l’autoocupació

a) Amb caràcter general, es permet l’aplicació dels incentius a l’alta en el RETA, als autònoms que contractin treballadors per compte aliè.

b) La tarifa plana, fins ara regulada en la LGSS disp. adic.35ª.bis, passa a regular-se en el LETA art.31.1 amb les següents modificacions:

– S’amplia el nombre de beneficiaris de la mesura a l’eliminar l’edat mínima dels treballadors fins ara establerta en 30 anys. A més, es permet que el treballador autònom contracti treballadors per compte aliè.

– Es modifica la quantia de l’incentiu. Durant els 6 primers mesos següents a l’alta, els autònoms que optin per la base mínima de cotització, van a ingressar una quota per contingències comunes, inclosa la IT, de 50 euros mensuals. En cas d’optar per una base superior de cotització, la quota per contingències comunes es redueix en el 80% del resultat d’aplicar a la base mínima de cotització el tipus que correspongui, inclosa la IT. Durant els 12 mesos següents, els autònoms podran aplicar els següents incentius:

 • reducció del 50% durant 6 mesos;
 • reducció del 30%, durant 3 mesos;
 • bonificació del 30%, durant 3 mesos.


c) La tarifa plana jove, adreçada a menors de 30 anys o 35 anys en cas de dones, es regula ara en el LETA art.31.2 (abans LGSS disp. adic.35ª). Aquests autònoms podran accedir a una bonificació, addicional als incentius previstos a la tarifa plana, del 30% del resultat d’aplicar a la base mínima de cotització el tipus que correspongui, inclosa la IT.

d) S’estén la tarifa plana especialment protegit a les víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme (LETA art.32). També es modifica la quantia de l’incentiu: durant els 12 primers mesos següents a l’alta, els que optin per la base mínima de cotització, van a ingressar una quota per contingències comunes, inclosa la IT, de 50 euros mensuals. En cas d’optar per una base superior de cotització, la quota per contingències comunes es redueix en el 80% del resultat d’aplicar a la base mínima de cotització el tipus que correspongui, inclosa la IT. Amb posterioritat, podran accedir a una bonificació del 50% durant 48 mesos i, durant els 12 mesos següents una bonificació addicional del 30%.

e) S’amplia la bonificació dels familiars d’autònoms que s’incorporin al RETA, a la bonificació del 50% durant 18 mesos, s’afegeix una bonificació del 25% durant els 6 mesos següents (LETA art.35).

 

Taula d’incentius per a l’autoocupació

 

Col·lectiu

Bonificació / Reducció

Durada

Persones amb discap acidad, víctimes de violència de gènere i víctimes del et terrorisme que causin alta inicial al RETA o sense estar en alta en els 5 anys immediatament anteriors (1)

(LETA art.32)

– 12 primers mesos: reducció quota per contingències comunes, inclosa la IT ,: si opta per la base mínima: 50 € / mes
si opta per base superior: 80% base mínima
– 48 mesos següents: reducció 50% sobre la quota per contingències comunes resultant d’aplicar a la base mínima el tipus mínim de cotització, inclosa la IT.

5 anys

Treballadors amb 30 o més anys d’edat que causin alta inicial al RETA o sense estar en alta en els 5 anys immediatament anteriors. (1)

(LETA art.31.1)

6 primers mesos: reducció quota per contingències comunes, inclosa la IT:

 • si opta per la base mínima: 50 € / mes
 • si opta per base superior: 80% base mínima

Amb posterioritat: reducció / bonificació sobre la quota per contingències comunes resultant d’aplicar a la base mínima el tipus mínim de cotització, inclosa la IT:

 • reducció del 50% durant els 6 mesos següents;
 • reducció del 30% durant els 3 mesos següents;
  bonificació del 30% en els 3 mesos següents a la finalització de la reducció.


18 mesos

Menors de 30 anys, que causin alta inicial al RETA o sense estar en alta en els 5 anys immediatament anteriors (1)

(LETA art.31.2)

6 primers mesos: reducció quota per contingències comunes:

 • si opta per la base mínima: 50 € / mes
 • si opta per base superior: 80% base mínima

– Amb posterioritat: reducció / bonificació sobre la quota per contingències comunes resultant d’aplicar a la base mínima el tipus mínim de cotització, inclosa la IT:

 • reducció del 50% durant els 6 mesos següents;
 • reducció del 30% durant els 3 mesos següents;
 • bonificació del 30% en els 3 mesos següents a la finalització de la reducció;
 • bonificació 30%, en els 12 mesos següents

30 mesos

Autònoms de Ceuta i Melilla en determinats sectors (2)

(LETA art.36)

Bonificació del 50% de la quota per contingències comunes.

Fins a la baixa

Autònoms, substituïts durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, paternitat, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, mitjançant contracte d’interinitat bonificat

(LETA art.38)

Bonificació del 100% sobre la quota que resulti d’aplicar a la base mínima el tipus de cotització obligatori en el RETA.

Durant la suspensió de l’activitat sempre que coincideixi amb el contracte d’interinitat

Víctimes de violència de gènere que cessin en la seva activitat

(LO 1/2004 art.21.5)

Suspensió de l’obligació de cotitzar

6 mesos

Treballadors amb:- 65 anys i 35 anys i 9 mesos cotitzats- 65 anys i 3 mesos i 35 anys i 6 mesos cotitzats.

(LGSS disp.adic.32ª)

Exempció de cotització a la SS fora de perill, si és el cas, per IT i per contingències professionals.

Fins a la baixa

Noves altes de familiars fins al 2n grau col·laboradors de treballador autònom

(LETA art.35)

Bonificació sobre la quota resultant d’aplicar a la base mínima el tipus de cotització vigent- Primers 18 mesos: 50%- 6 mesos següents: 25%

24 mesos

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant

(L 36/2014 art.103.cinco.9 )

Reducció del 50% de la quota a ingresar

any 2015

Familiars fins a 2n grau de titulars d’explotacions agràries amb edat menor o igual a 50 anys (3)

(LETA art.37)

Reducció del 30% de la quota per contingències comunes de cobertura obligatòria que resulti d’aplicar a la base mínima de cotització el tipus del 18,75%.

5 anys

Treballadors autònoms amb càrrec als menors de 7 anys o familiars en situació de dependència que contractin un treballador.

(LETA art.30)

Reducció del 100% la quota d’autònoms per contingències comunes (50% en cas de contractació a temps parcial) durant un període màxim de 12 mesos.

Màxim 12 mesos

(1) Compatible amb la contrratación de treballadors per compte d’altri.(2) Aplicable a sectors d’Agricultura, Pesca i aqüicultura; Indústria, excepte energia i Aigua; Comerç; Turisme; Hostaleria i resta de serveis, excepte el Transport Aeri, Construcció d’Edificis ;, Activitats Financeres i d’Assegurances i Activitats Immobiliàries.(3) Incompatible amb la reducció i bonificació per a nous treballadors inclosos en el RETA.

 

Conciliació de la vida familiar i professional del TRADE

Es modifica el concepte de TRADE permetent que tinguin al seu càrrec treballadors per compte aliè en determinades situacions relacionades amb la conciliació de la vida professional i familiar.

1. S’atorga als TRADE la possibilitat de tenir al seu càrrec un treballador per compte aliè, en els següents supòsits:

 • risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural d’un menor de 9 mesos;
 • descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent
 • cura de menors de 7 anys al seu càrrec;
 • per tenir al seu càrrec un familiar per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

Ajudes a les entitats d’economia social

S’unifiquen en una sola norma els incentius i ajudes a la incorporació de treballadors a entitats d’economia social, regulats fins ara en diferents normes. Les mesures es regulen ara, modificats i ampliats, en la Llei d’Economia Social. A més, es reconeix a les empreses d’inserció i centres especials d’E autoocupació la condició d’entitats prestadores de serveis d’interès econòmic.

* Aquesta notícia conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i fiscal. Per a qualsevol consulta contacti amb nosaltres.


Sense comentaris per "Autònoms: Novetats importants a Octubre 2015"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.