Finalitza el termini de regularització de les retencions d’IRPF

L’AEAT aclareix, mitjançant nota informativa, la forma de regularització de les retencions com a conseqüència de la nova escala aplicable als rendiments del treball que es satisfacin o abonin a partir de 2015.07.12 . Els terminis de regularització són, a opció del pagador, el 2015.07.12 o el 2015.08.01.

Us recordem que l’AEAT aclareix la forma de càlcul de les retencions sobre els rendiments del treball que es satisfacin o abonin a partir del 12-7-15 i de la seva regulació encara que no s’hagués produït cap modificació en les variables rellevants.

Com es calcula?

La regularització del tipus de retenció s’ha de realitzar, encara que no hi hagi cap canvi de les variables, de la següent manera:

1. Es calcula una nova quota de retenció aplicant a la base per calcular el tipus de retenció, els tipus que resultin de l’escala anterior. La quantia resultant s’ha de minorar en l’import que resulti d’aplicar a l’import del mínim personal i familiar per calcular el tipus de retenció l’escala anterior. El resultat no pot ser negatiu.

2. Es procedeix a calcular un nou tipus de retenció, multiplicant per 100 el quocient obtingut de la dividir la nova quota de retenció per la quantia total de les retribucions.

3. La quantitat obtinguda, es redueix per les retencions i ingressos a compte practicats des de l’1-1-15 a 11-7-15 (o fins al 31-7-15 a opció del pagador) .

4. El nou tipus de retenció és el resultat de dividir la diferència obtinguda en el punt anterior entre les retribucions que restin fins al final de l’any. Aquesta xifra es multiplica per 100, i s’ha d’expressar amb dos decimals.

El pagador pot optar per regularitzar les rendes en una de les següents dates : el 12-7-15 o des del 1-8-15.

L’AEAT posa a disposició dels contribuents un programa de càlcul que permet realitzar la regularització automàticament. Per a això s’ha d’utilitzar com a causa de regularització l’apartat «11» (Altres causes). Si coincidís aquesta regularització amb la comunicació del dret o, si escau, de la pèrdua del dret, del perceptor a la minoració del tipus de retenció pel pagament de préstecs per a l’adquisició de l’habitatge habitual, és obligatori utilitzar les causes disposades per a això i no la causa 11.

Una vegada que s’hagi produït les regularitzacions massives del mes de juliol o agost, la utilització de l’apartat 11 s’ha de limitar als supòsits per als quals està prevista.

Pot consultar i descarregar la nostra taula de retencions a la nostra entrada aclararatoria de Juliol.

Si vostè encara no ha pogut regularitzar l’IRPF dels seus empleats, podrà fer-ho ara?

Per tal de donar temps a les empreses, Hisenda va obrir dos terminis per efectuar la regularització. En concret:

  • La regularització del tipus de retenció va poder practicar-se en la nòmina de juliol.
  • Com el termini anterior era molt just, també es va permetre efectuar la regularització en la nòmina d’agost.
Atenció! El problema és que, a causa de les vacances, moltes empreses tampoc han pogut efectuar la regularització a l’agost. Sàpiga com actuar si es troba en aquesta situació. 

Solució pràctica

Setembre. El més senzill és efectuar la regularització en la nòmina de setembre . D’aquesta manera, encara que hi hagi retingut de més a l’agost, entre setembre i final d’any els seus treballadors recuperaran les retencions suportades en excés (i si algun no les recupera, ho farà quan presenti la seva declaració de renda).

Ingrés a Hisenda. La seva empresa no ingressarà a Hisenda menys retencions de les que hagués ingressat d’haver efectuat la regularització al juliol o agost. Per tant:
– En l’aplicació que Hisenda ha habilitat a la seva pàgina web (o des del seu programa de nòmines, si li permet calcular l’IRPF) consigni les dades dels seus treballadors.
– A la pantalla “Dades regularització” triï l’opció 11 “Altres causes” i consigni el salari brut i les retencions practicades fins a la nòmina d’agost (inclosa).

Segons els terminis d’Hisenda

agost. Un dels terminis per a regularitzar ser agost. Doncs bé, hi ha una alternativa per a respectar aquest termini encara que ja s’hagi calculat la nòmina d’agost. Atenció! Per a això, apliqui en la nòmina de setembre (i fins a final d’any) el tipus d’IRPF resultant si hagués efectuat la regularització a l’agost, i retorni a la nòmina de setembre l’excés d’IRPF que va retenir als seus empleats a l’agost.

Passos. Vegi com fer el càlcul si opta per aquesta alternativa:
– A l’hora de calcular la regularització, reflecteixi el salari brut i les retencions practicades fins a juliol (inclòs).
– Apliqui l’IRPF obtingut en la nòmina de setembre, i retorni als seus empleats la diferència entre aquesta quantia i l’IRPF aplicat a l’agost. Apunt. Indiqueu que es tracta d’una devolució única que no es produirà en els mesos següents.

Hisenda. Aquesta forma d’actuar no li suposarà problemes davant d’Hisenda si la seva empresa presenta declaracions trimestrals (en el tercer trimestre d’ingressar les retencions que toquen). Atenció! Ara bé, si presenta declaracions mensuals, Hisenda podrà considerar que al setembre ha ingressat un IRPF inferior al que correspondria, i que el correcte seria ingressar la retenció efectivament practicada i sol·licitar una devolució de l’excés ingressat a l’agost. Apunt. Per tant, si presenta declaracions mensuals, la regularització al setembre serà la millor alternativa.

Si no va regularitzar l’IRPF al juliol ni a l’agost, faci-ho al setembre considerant les retribucions i les retencions practicades fins a l’agost. Hisenda no li posarà objeccions, ja que acabarà ingressant el que correspon.

* Aquesta notícia conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i fiscal. Per a qualsevol consulta contacti amb nosaltres


Sense comentaris per "Finalitza el termini de regularització de les retencions d'IRPF"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.