Modificació de la Llei General Tributaria

Amb l’objecte de reforçar la seguretat jurídica dels obligats tributaris i de l’Administració , de prevenir el frau fiscal i de incrementar l’eficàcia de l’actuació administrativa en l’aplicació dels tributs es duen a terme les modificacions en la llei general tributària o LGT, que entraran en vigor a partir del dia 2015.10.12. 

A continuació incloem els principals punts de la reforma:

MESURES CONTRA EL FRAU FISCAL

A. Publicitat de dades tributàries

1. Deutors a la Hisenda Pública:

 • Informació personalitzada per motius d’interès públic: lluita contra el frau fiscal.
 • Llistes de contribuents amb deutes i sancions pendents d’ingrés superiors a 1.000.000 d’euros, no ingressades en el termini d’ingrés en voluntària.
 • No s’inclouran els deutes i sancions tributàries que es trobin ajornades o suspeses.

Es concedirà un tràmit d’al·legacions als interessats previ a la publicació, i l’acord final es podrà impugnar en la via contenciosa administrativa.

2. Publicació derivada de la normativa de la Unió Europea.

B. Altres mesures de lluita contra el frau fiscal

1. Norma antiabús: introducció d’una nova infracció tributària per sancionar supòsits que ja hagin estat declarats per l’Administració com conflicte en l’aplicació de la norma tributària.

 • Actes o negocis realitzats amb ànim defraudatori.
 • Substancialment iguals a d’altres ja qualificats prèviament com abusius per l’Administració.
 • Criteri fet públic.

2. Lluita contra l’economia informal: Potenciació de l’estimació indirecta.

 • Referència expressa a tipus de dades.
 • Aplicació a ingressos ia despeses.

3. Ampliació de les potestats de comprovació i investigació.

 • Distinció entre els drets a comprovar ia liquidar.
 • Termini de 10 anys per a la comprovació de bases, quotes o deduccions pendents.

4. Potenciació de les actuacions dels òrgans de gestió tributària (Procediment de comprovació limitada).

 • Presumpció per distribuir linealment la quota anual entre diferents períodes de liquidació.
 • Admissió de l’examen dels documents comptables aportats, motu propi, per l’obligat tributari.
 • Revocació del NIF també a les persones físiques.

5. Delicte contra la Hisenda Pública: Possibilitat de liquidar els deutes tributaris quan s’apreciïn indicis de delicte (segons la redacció de l’art. 305.5 del Codi Penal).

 • La regla general serà la pràctica de les liquidacions i la posterior remissió del tant de culpa al jutge oa la Fiscalia i el desenvolupament d’actuacions recaptatòries.

6. Repressió del contraban, reforç del règim d’infraccions i sancions.


REDUIR LA CONFLICTIVITAT

1. Disposicions interpretatives o aclaridores (DGT).

 • Vinculen els òrgans d’aplicació dels tributs.
 • Eximeixen de responsabilitat infractora als que s’ajusten a aquests criteris.

2. Obligacions tributàries formals: futur pla SII d’IVA.

 • Portar per mitjans electrònics dels llibres registre.
 • Infracció per incompliment.

3. Foment del compliment cooperatiu.


INCREMENTAR LA SEGURETAT JURÍDICA

1. Nous terminis del procediment d’inspecció.

 • Es simplifica el còmput del termini.
 • S’estableix un període temporal més ampli:
  • 18 mesos amb caràcter general.
  • 27 mesos en supòsits d’especial complexitat.
 • Es contemplen limitades causes de suspensió.

2. Règim sancionador.

 • Se suspèn el termini del procediment sancionador quan se sol·liciti taxació pericial contradictòria.

3. Reclamacions Econòmic-Administratives: mesures per agilitar l’actuació dels Tribunals i reduir la litigiositat.

 • Impuls de mitjans electrònics: notificacions electròniques obligatòries i expedient electrònic.
 • Potenciació del sistema d’unificació de doctrina intra Tribunals: per unificació de criteris dels TEAR i TEAL o entre sales desconcentrades del mateix TEAR.
 • Nous recursos d’anul·lació i d’execució.
 • Es redueixen terminis de resolució.

4. Regulació de nou procediment:

 • Recuperació d’Ajudes d’Estat que afecten l’àmbit tributari.
*Aquesta notícia conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i fiscal. Per a qualsevol consulta contacti amb nosaltres .

Sense comentaris per "Modificació de la Llei General Tributaria"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.