L’1 de gener entra en vigor el nou sistema de cotització dels autònoms

El proper 1 de gener de 2023 entrarà en vigor el nou sistema de cotització dels treballadors autònoms que cotitzaran en funció dels ingressos reals i no amb una base triada voluntàriament com succeeix fins ara.

El passat 27 de juliol es publicava al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial Decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms basat en els rendiments nets.

El nou model comptarà amb un període de transició de nou anys fins que el 2032 sigui ja definitiu. Hi hauran dos períodes transitoris del 2023 al 2025 i del 2026 al 2031.  A partir de l’1 de gener del 2023, es marcaran 15 trams de  cotització en funció dels rendiments nets obtinguts anualment pels treballadors autònoms, dintre dels límits de les bases de cotització màxima i mínima que es determinaren a la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

L’1 de gener entra en vigor el nou sistema de cotització dels autònoms

El càlcul dels ingressos reals que s’utilitzen per a fixar la base de cotització es basa en els rendiments nets (RN) a declarar a l’Agència Tributària anualment.

Autònoms Persona Física

RN = INGRESSOS – DESPESES DEDUÏBLES + QUOTA AUTÒNOM – DESPESES DIFÍCILMENT JUSTIFICABLES (7%).

Autònoms Persona Jurídica

INGRESSOS: DINERARIS O EN ESPÈCIE QUE DERIVIN DE LA SOCIETAT (quan es tingui el 33% o més del CS o un 25% de ser administrador) + RENDIMENTS DE TREBALL DERIVATS DE L’ACTIVITAT EN AQUESTA EMPRESA + RENDIMENTS QUE PUGUIN OBTENIR-SE DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA.

A aquests ingressos se’ls afegirà la quota d’autònoms i es deduiran les despeses de difícil justificació (3%). Aquest càlcul es realitzarà principis de l’any.

En els supòsits d’haver cotitzat per una base de cotització superior o inferior a la corresponent conforme als rendiments nets anuals, es preveu un sistema de regularització anual.

En finalitzar l’any, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) comprovarà les dades declarades a l’AEAT i de ser l’import declarat superior al declarat, el que suposaria haver cotitzat per una BC inferior a la deguda, la TGSS d’ofici calcularà l’import que correspondria i la diferència haurà de ser abonada fins a l’últim dia del mes següent a la notificació.

En el cas de que l’autònom es trobi en una base de cotització superior a la qual li hagués correspost segons els seus rendiments, la TGSS d’ofici també calcularà l’import degut i en aquest cas, retornarà d’ofici l’import de la diferència entre totes dues cotitzacions abans del 31 de maig de l’exercici següent en el qual t’hagin notificat l’excés de cotització.

‘Aquest nou sistema de cotització per treballadors per compte propi s’assembla en major part al qual s’aplica a treballadors per compte d’altri, que depenen totalment dels seus ingressos nets per extreure el percentatge de cotització directament de les seves nòmines’, assenyala Pep Gil, responsable del departament jurídic de Sant Cugat Consulting, que afegeix que ‘els treballadors autònoms tindran la possibilitat de canviar de tram cada dos mesos, amb un total de sis canvis durant l’any per adaptar la cotització a les previsions d’ingressos a cada època de l’any i de la seva activitat professional’.

Els canvis de base de cotització tindran efectes de l’1 de març, 1 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre, 1 de novembre i 1 de gener de l’any següent, respecte als canvis sol·licitats durant els dos mesos immediatament anteriors a aquestes dates.

 • Manteniment de base de cotització anterior a l’entrada en vigor de la reforma
  No és obligatori, per als autònoms donats d’alta amb anterioritat al 01/01/2023, comunicar els rendiments per a adaptar la BC; aquests continuaran cotitzant sobre la base que tenien a 31/12/2022, excepte, que optessin, voluntàriament, cotitzar conforme ingressos reals (D.T. 1a).
 • Manteniment de la base de cotització superior
  Els autònoms que a 31/12/2022 vinguin cotitzant per bases de cotització superiors a les que els correspondrien conforme els rendiments reals podran continuar cotitzant per aquesta (D.T. 6a).
 • Manteniment tarifa plana vigent abans 01/01/2023
  Continuaran gaudint dels beneficis de la cotització fins que esgotin els períodes màxims previstos en cada cas (D.T. 3a).

Com a excepció, aquells treballadors per a compte propi que el desembre de 2022 es trobin cotitzant per una base superior a la que determinen els seus rendiments nets, podran romandre en aquesta base amb caràcter indefinit. A partir del 2023, aquesta opció ja no es permetrà.

Es preveu una quota reduïda per a aquells autònoms que iniciïn l’activitat per primera vegada durant el període comprès entre l’any 2023 i 2025. Durant els 12 primers mesos pagaran una quota de 80€. En els 12 mesos següents podran continuar pagant una quota de 80€ sempre que els rendiments nets no superin el Salari Mínim Interprofessional.

 


Sense comentaris per "L’1 de gener entra en vigor el nou sistema de cotització dels autònoms"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.