Mesures urgents en l’àmbit social i econòmic per fer front al covid-19

Informa’t de les mesures urgents plantejades en el nou Reial decret llei 11/2020, en el qual es descriuen les noves mesures per a pal·liar els efectes de la crisi del covid-19.

El Reial decret llei 11/2020, complementa i detalla les mesures urgents ja aprovades pel Reial decret 8/2020, per la qual cosa creiem convenient complementar la circular informativa que ja remetem recentment tractant alguns dubtes que afectaven l’àmbit tributari, ampliant així la informació sobre les mesures que el Govern ha anat aprovant. En concret:

 • Especifica el Reial decret 11/2020 que la suspensió del termini disposat en l’article 33 del Reial decret llei 8/2020, serà aplicable a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel que s’estableix en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i que siguin realitzats i tramitats per les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, sent així mateix aplicable, en relació amb aquestes últimes, a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 • En l’àmbit administratiu no tributari, se suspèn, com ja indiquem en la circular anterior, el còmput del termini per a interposar recursos en via administrativa o per a instar qualssevol altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixin d’acord amb el que es preveu en les Lleis, en qualsevol procediment del qual puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen per a l’interessat. Aquest termini es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de la notificació de l’actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Això ha d’entendre’s, no obstant això, sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu que es pretengui recórrer o impugnar.
 • En l’àmbit tributari, els terminis per a interposar recursos de reposició així com reclamacions econòmic- administratives que es regeixin per la citada Llei General Tributària, computaran a partir  del 30 d’abril de 2020 i s’aplicarà tant en els supòsits on s’hagués iniciat el termini per a recórrer d’un mes a comptar des de l’endemà a la notificació de l’acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el citat termini el 13 de març de 2020, com en aquells supòsits on no s’hagués notificat encara l’acte administratiu o resolució objecte de recurs o reclamació.  Idèntic criteri s’aplicarà als recursos de reposició i reclamacions que, en l’àmbit tributari, es regulen en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 • Així mateix, en relació a la durada màxima del termini per a l’execució de les resolucions d’òrgans econòmics-administratius, no es tindrà en compte per al seu còmput, el període comprès des del 14 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020.
  Igual d’important és la referència a la suspensió de terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció emparada en la normativa tributària, tant estatal, autonòmica com a local. Aquesta suspensió es computarà des del 14 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020.
 • Finalment, però no menys important, és la referència i afectació del Reial decret en relació a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats perquè es modifica, amb efectes des del 18 de març de 2020, la disposició final primera del RDL 8/2020, incorporava el número 28 en l’article 45.I, B) del text refós de la citada llei (Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre),  i es declaren exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest Impost a les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l’empara de l’esmentat reial decret llei, matisant-se ara que han de tenir el seu fonament en els supòsits referents a la moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual, regulats en els articles 7 a 16 del RDL 8/2020.
A Sant Cugat Consulting t’ajudem a gestionar els ajustos i mesures necessaris davant aquesta situació excepcional. Contacta amb nosaltres i t’ajudarem.

Sense comentaris per "Mesures urgents en l'àmbit social i econòmic per fer front al covid-19"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.