2 resultats per a tag: successions


Modificació a l’ Impost sobre Successions i Donacions

La recentment aprovada “Llei de Mesures Fiscals, Financeres, Administratives i del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya” ha introduït modificacions substancials en l’impost sobre successions i donacions que tinguin el seu origen en defuncions produïdes a partir de l’1 de maig de 2020. ...

Modificació de l’Impost sobre Sucessions a Catalunya

El pasado 30 de enero se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público. La citada Ley realiza una modificación sustancial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con efectos a partir de 1 de febrero de 2014, elevando de forma importante la tributación en el Impuesto sobre Sucesiones para los grupos de parentesco I (descendientes menores de 21 años) y II (descendientes de 21 años o más, cónyuge y ascendientes), al rebajar sustancialmente las reducciones de parentesco, eliminar la reducción adicional e introducir progresividad en la bonificación del 99% de la cuota tributaria (excepto para el cónyuge). El Impuesto sobre Donaciones no ha sufrido modificación alguna....