Legal


Entra en vigor la primera llei estatal d’habitatge

Entra en vigor la primera llei estatal d’habitatge
Després de la seva publicació al BOE, la Llei 12/2023, pel dret a l'habitatge, va entrar en vigor el passat divendres 26 de maig, excepte les mesures fiscals que entraran en vigor l'1 de gener del 2024. Es tracta de la primera llei estatal d’habitatge des de l’aprovació de la Constitució, i introdueix importants novetats en la relació jurídica. Part del desenvolupament d’aquesta llei, depèn d’una posterior regulació reglamentaria i degut a les pròximes eleccions generals del 23 de juliol, queda en qüestió quin serà el desenvolupament o aplicació ...

Llegir més


La nova plusvàlua municipal

El passat 26 de octubre de 2021, el PLE del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL( TC) va declarar contrari a dret l´IMPOST SOBRE EL INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) també conegut com a PLUSVÀLUA MUNICIPAL, en referència al mètode de càlcul de la base imposable d´aquest tribut L´obligat al pagament d´aquest impost, és el venedor quan es ven una vivenda, el donatari, o persona que rebi l’immoble quan es tracta d´una donació, i l´hereu  en les acceptacions d´herències. La argumentació jurídica es fonamenta en que el càlcul de la ...

Llegir més


Impost sobre Determinats Serveis Digitals

Amb vigència a partir de l'2021.01.16 es crea l'Impost sobre Determinats Serveis Digitals. Es tracta d'un impost indirecte compatible amb l'IVA que grava determinats serveis digitals....

Llegir més


Els inspectors d’Hisenda no podran registrar una empresa sense motius justificats

Una recent sentència del Tribunal Suprem impedeix als inspectors de l’Agència Tributària entrar en el domicili de l’empresa per simples sospites....

Llegir més