4 resultats per a tag: bienes


Model 720: Què és i què hem de presentar?

De l'1 de gener i fins el 31 de Març es dóna el termini per presentar el Model 720, que obliga a declarar tots aquells béns i drets situats a l'estranger ....


Exempció plusvàlua municipal. Dació en pagament de l’habitatge habitual. IIVTNU.

L'art. 123 Un del RD-Llei 8/2014, s'afegeix una lletra c) a l'apartat 1 de l'art .105 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (RD Leg 2/2014), amb efectes des de l'1 de gener de 2014, així com per als fets imposables anteriors a aquesta data no prescrits, introdueix una exempció en l' Impost sobre l' Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a les persones físiques que transmetin el seu habitatge habitual mitjançant dació en pagament o com a conseqüència d'un procediment d'execució hipotecària.

MOD.720: Declaració de Bèns i Drets situats a l’estranger

El próximo día 31 de marzo finaliza el plazo de presentación del Mod.720, y desde Sant Cugat Consulting, queremos aclarar algunos aspectos acerca de quién tiene obligación de declarar y bajo qué condiciones. ...

Modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero

El Real Decreto 1558/2012 establece la obligación de informar a Hacienda de los bienes y derechos superiores en su conjunto a 50.000,00€.

...