1 result per a tag: Impuesto sobre la Renta de los no Residentes


Model 210 – Impost sobre la Renda dels No Residents

L'impost sobre la renda dels no residents , o IRNR, l'ha de presentar tota persona física o empresa que no resideixi a Espanya però que obté rendes al nostre país, ja sigui per vendes de productes, lloguers d'immobles ... incloent dins d'aquest grup els estrangers que viuen a Espanya per feina un mínim de 183 dies en l'any natural. ...